Skip to content

О КОЛЛЕДЖЕ

Учреждение организация образования «Высшего инновационного многопрофильного колледжа», расположен по адресу: г.Павлодар, ул.Камзина 37/1, тел. 651454, факс 617683.
Деятельность колледжа осуществляется на основании:
– устава учебного заведения, утвержденного приказом управления финансов Павлодарской области от 13.08.2007г.
– свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица от 20.08.2007 года, №14597-1945-У-е; БИН: 070440000066;
– государственной лицензии серии №KZ82LAA00022975 от 10 февраля  2021 года, выданной управлением образования Павлодарской области и приложения к ней, выданной 19.09.2014 года на занятие образовательной деятельности, выданной ГУ “Департамент по обеспечению качества в сфере образования Павлодарской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан”.
Учреждение организация образования «Павлодарский инновационный многопрофильный колледж» организован 8 августа 2007 года.

Обучение проводится по следующим специальностям:

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ ЖОСПАРЫ

2019-2030 жж. арналған

Жоспарды іске асырудың нысаналы көрсеткіштері (индикаторлары)

1. Колледждің МТБ мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес болуы 
2. Өндірістен оқытушыларды тарту;
3. Студенттердің облыстық, республикалық, халықаралық олимпиадаларға, конкурстарға және оқуларға қатысуын жандандыру. Халықаралық WorldSkills байқауына қатысу;
4. Болашақ мамандардың еңбекте өсуіне ықпал ету, түлектерді жұмысқа орналастыруға көмектесу;
5. Кәсіпорындар базасында тағылымдамадан өтетін оқытушылардың санын арттыру.
6. Электронды оқулықтар мен оқу құралдарын құруда оқытушыларды ынталандыру, басылымдарда жариялау және интернет ресурстарда орналастыру;
7. Жаңартылған бағдарлама бойынша, Инновациялық білім беру бағдарламалары бойынша оқудан өткен оқытушылардың үлесін арттыру.
8. Білім беру процесінің барлық қатысушыларының ақпараттық порталына қол жеткізуін қамтамасыз ету.
9. Мультимедиялық құралдармен жабдықталған кабинеттер санын арттыру.