О КОЛЛЕДЖЕ

Учреждение организация образования «Высшего инновационного многопрофильного колледжа», расположен по адресу: г.Павлодар, ул.Камзина 37/1, тел. 651454, факс 617683.
Деятельность колледжа осуществляется на основании:
– устава учебного заведения, утвержденного приказом управления финансов Павлодарской области от 13.08.2007г.
– свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица от 20.08.2007 года, №14597-1945-У-е; БИН: 070440000066;
– государственной лицензии серии №KZ82LAA00022975 от 10 февраля  2021 года, выданной управлением образования Павлодарской области и приложения к ней, выданной 19.09.2014 года на занятие образовательной деятельности, выданной ГУ “Департамент по обеспечению качества в сфере образования Павлодарской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан”.
Учреждение организация образования «Павлодарский инновационный многопрофильный колледж» организован 8 августа 2007 года.

Обучение проводится по следующим специальностям:

0105000 «Начальное образование»

0105013 Учитель начального образования

На базе 9 кл.-3г.10 мес.
На базе 11 кл.-2г. 10 мес.

0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»

0101013 Воспитатель дошкольных организации

На базе 9 кл.-3г.10 мес.
На базе 11 кл.-2г. 10 мес.

0201000 «Правоведение»

0201023 Юрисконсульт

На базе 9 кл.-2г.10 мес.
На базе 11 кл.-1г. 10 мес.

0516000 «Финансы» ( по отраслям)

0516053 Экономист по финансовой работе

На базе 9 кл.-2г.10 мес.
На базе 11 кл.-1г. 10 мес.

0515000 «Менеджмент» ( по отраслям областям применения)

0515013 Менеджер

На базе 9 кл.-2г.10 мес.
На базе 11 кл.-1г. 10 мес.

1305000 «Информационные системы (по областям применения)»

1305023 Техник-программист

На базе 9 кл.-3г.10 мес.
На базе 11 кл.-2г. 10 мес.

0510000 «Делопроизводство и архивоведение» (по отраслям применения и областям)

0510023 Делопроизводитель

На базе 9 кл.-2г.10 мес.
На базе 11 кл.-1г. 10 мес.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ ЖОСПАРЫ

2019-2030 жж. арналған

Жоспарды іске асырудың нысаналы көрсеткіштері (индикаторлары)

1. Колледждің МТБ мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес болуы 
2. Өндірістен оқытушыларды тарту;
3. Студенттердің облыстық, республикалық, халықаралық олимпиадаларға, конкурстарға және оқуларға қатысуын жандандыру. Халықаралық WorldSkills байқауына қатысу;
4. Болашақ мамандардың еңбекте өсуіне ықпал ету, түлектерді жұмысқа орналастыруға көмектесу;
5. Кәсіпорындар базасында тағылымдамадан өтетін оқытушылардың санын арттыру.
6. Электронды оқулықтар мен оқу құралдарын құруда оқытушыларды ынталандыру, басылымдарда жариялау және интернет ресурстарда орналастыру;
7. Жаңартылған бағдарлама бойынша, Инновациялық білім беру бағдарламалары бойынша оқудан өткен оқытушылардың үлесін арттыру.
8. Білім беру процесінің барлық қатысушыларының ақпараттық порталына қол жеткізуін қамтамасыз ету.
9. Мультимедиялық құралдармен жабдықталған кабинеттер санын арттыру.