Skip to content

Тәрбие жұмысы

«Тәрбиелеудегеніміз –
адамның бойына білімге негізделген
этикалық құндылықтар мен өнер қуатын дарыту».
Әл-Фараби

Цель воспитательной работы

Создание условий для формирования духовных, нравственных, патриотических качеств личности, способствующих самоопределению и самореализации в обществе.

  1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для всемерного развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию. 
  2. Воспитание студентов на основе истории и традиций колледжа.
  3. Совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания студентов колледжа.

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ БАҒЫТТАРЫ

Мақсаты: жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті патриот пен азаматты; жеке адамның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін; балалар мен жастардың құқықтық санасын, олардың балалар мен жастар ортасында қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа қарсы тұруға дайындығын қалыптастыру.

Мақсаты: тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық қағидаларын, оның жалпы адамзаттық құндылықтармен, қазақстандық қоғам өмірінің нормалары мен дәстүрлерімен келісілетін моральдық қасиеттері мен ұстанымдарын қалыптастыру.

Мақсаты: кәсіби өзін-өзі анықтауға саналы көзқарасты қалыптастыру, экономикалық ойлауды және тұлғаның экологиялық мәдениетін дамыту, үздіксіз білім беру негізінде кәсіби ұтқырлыққа саналы көзқарасты қалыптастыру.

Мақсаты: зияткерлік мүмкіндіктерді, әрбір тұлғаның дарындылығын, сондай-ақ ақпараттық мәдениетті дамытуды, өмір бойы оқуға деген ынтасын, ынтасын және ұмтылысын көрсетуді қамтамасыз ететін уәждемелік кеңістікті қалыптастыру; өз бетінше білім алу және ақпаратты пайдалана білу; зерттеу және жобалау қызметінің дағдыларын меңгеру, инновацияларға қабілеттілік; пікірталасты жүргізу дағдыларын дамыту; командада жұмыс істеу, корпоративтік рухты нығайту; ақпарат көздерін сыни іріктеу; ақпараттық қызметтегі этикалық нормалар.; жоғары ақпараттық мәдениетті қалыптастыру.

Мақсаты: жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, жеке тұлғаның өнер мен шындықты эстетикалық объектілерді қабылдауға, меңгеруге, бағалауға дайындығын дамыту, төзімділікке құрметпен қарауды; мәдениетаралық өзара іс-қимылды; мәдени қоғамдастықта қабылданған мінез-құлық нормаларын; Тіл және сөйлеу мәдениеті нормаларын; эстетикалық идеалдарды, көркем құндылықтарды; шығармашылық ойлау мен қиялды, көркем-эстетикалық қызметті қалыптастыру.

Мақсаты: салауатты өмір салты дағдыларын табысты қалыптастыру, дене және психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтай білу, әлеуметтік қондырғылар мен рухани қажеттіліктерге ниет пен дайындықты қалыптастыру; жағымсыз әсерлерге тиімді қарсы тұру тәсілдерін меңгеру; табиғи қарпақтарды тиімді пайдалану; денсаулықты сақтау және нығайту, қауіпсіз және жауапты мінез-құлық; жаңа өмірлік жағдайларға стреске төзімділік.

Терроризму и экстремизму - НЕТ!

2019-2020 оқу жылына арналған

Діни экстремизмнің алдын алу бойнша іс-шаралар жоспары

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «114»

Сегодня в стране работает специальная линия связи, оказывающая услуги по консультации лицам, пострадавшим от деятельности псевдорелигиозных организаций и радикальных течений.

ЗВОНИТЕ!
Если:
-Вы и Ваши близкие попали под влияние сомнительных людей либо организаций религиозной направленности;
-Вы и Ваши близкие оказались в трудной жизненной ситуации из
-за проблем религиозного характера;
-Вы или Ваши близкие нуждаются в
консультации и помощи специалистов в сфере религии.

Комитет по делам религий МДРГО РК

Волонтеры

Цель: 

Формирование ценностей в молодежной культуре, направленных на неприятие социально опасных привычек, ориентацию на здоровый образ жизни; привлечение студентов к решению социально значимых проблем. 

положение о волонтерском движении

СКАЧАТЬ

рухани жаңғыру